ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา
วันที่ 25-28 กันยายน 2560 อ.ดร วรัณศณางค์ บุณฑริก และ อ.ดร ชาญศักดิ์​ ศรีสวัสดิ์สกุล ได้ เข้าร่วมงานประชุมและงานวิจัย ดังนี้ 1. เข้าประชุมกับทีมงาน SAGA (STEM and Gender Advancement) ในฐานะนักวิจัย เพื่อช่วยจัดทำตัวชี้วัดในระดับชาติ ตามเป้าหมายด้าน STEM ของ องค์การสหประชาชาติ ที่ อาคาร สสวท. กรุงเทพ 2. นำเสนอรายงานการวิจัยในเวทีสาธารณะ SDG Public Forum จัดโดย สกว. และ SDGMove Thailand. นำเสนอเกี่ยวกับสรุปงานวิจัยแผนเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ที่ โรงแรม Novotel Siam. กรุงเทพ 3. เข้าร่วมกันประชุมระดมความคิดเห็น Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 4 จัดโดย กลุ่มยุทธศาสตร์และการวางแผน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อระดมความคิดในการขับเคลื่อนประเทศด้านการศึกษา
2017-10-04 11:26:19 lumpoon